Wettelijk verplichte gegevens ANBI

 

1.         Doelstelling van de Stichting

De Stichting heeft als doel het optimaliseren van het leven van meervoudig gehandicapten.

De Stichting wil middels projecten van klein tot groot duidelijk maken wat er voor deze groep meervoudig gehandicapten nodig is. De projecten kunnen divers van aard zijn, zoals aangepast speelmateriaal, speciale therapieën, vervoersvoorzieningen etcetera. De Stichting is net zo hulpbehoevend als meervoudig gehandicapten zelf.

De Stichting is opgericht en notarieel geregistreerd in 2009. Het initiatief voor de oprichting van de Stichting is genomen door Tamara en Gerard Boele. Het idee is ontstaan na een succesvolle geldinzamelactie ten behoeve van dolfijntherapie in Curaçao voor hun meervoudig gehandicapte zoon Bowi.

Deze actie is zeer succesvol geweest. In korte tijd is het geld voor de dolfijntherapie ingezameld. Naar aanleiding van deze actie heeft een kleine groep ondernemers voorgesteld een stichting voor Bowi op te richten. Gerard en Tamara Boele hebben echter gemeend de doelstelling van de Stichting breder te trekken en een stichting op te richten voor meervoudig gehandicapten in het algemeen.

De Stichting is van mening dat er wel voldoende zorg aan meervoudig gehandicapten wordt geboden, maar dat er (financieel) geen ruimte is voor extra’s. De Stichting wil zorg dragen dat deze extra’s gefinancierd worden.

Alle inkomsten - giften - komen volledig ten goede aan de projecten. De organisatie is klein en slagvaardig. Transparantie staat hoog in het vaandel van de Stichting. De geboden steun komt op de plek waar dit nodig is, bij de meervoudig gehandicapten. Meervoudig gehandicapten zijn een zwakke afhankelijke groep in onze samenleving.

2.         Huidig beleid

In het huidige beleid staan de volgende thema’s centraal:

-    Het maken van een werkplan voor het werven van fondsen;
-    Het beoordelen van nieuwe projecten en eventueel toekennen van deze projecten;
-    Het opstellen van een PR plan.

2.1.      Het maken van een werkplan voor het werven van fondsen

De Stichting stelt een werkplan op waarmee zoveel mogelijk kapitaal bijeen wordt gebracht. Met dit kapitaal zullen zoveel mogelijk projecten worden gerealiseerd. Om dit te kunnen bewerkstelligen dienen fondsen te worden geworven. Tevens is de Stichting voornemens donateurs te werven. Hierbij kan worden gedacht aan bedrijven en particulieren.

2.2.      Het beoordelen van nieuwe projecten en eventueel toekennen van deze projecten

Projecten kunnen worden aangemeld middels een aanvraagformulier op de website. De aanvraag wordt getoetst aan de hand van criteria van de Stichting. Zie paragraaf 3.3 voor een overzicht van de vereisten.

Indien een aanvraag niet aan de gestelde criteria voldoet, zal dit duidelijk worden aangegeven.

Wanneer het project wel aan de gestelde criteria voldoet, wordt het opgenomen in de projectenportefeuille. Het project wordt op de website geplaatst met een korte omschrijving en het benodigde bedrag.

Als het benodigde geldbedrag voor het project is verzameld, wordt het geld rechtstreeks aan het projectaanvrager overgemaakt. De aanvrager overhandigt de Stichting afdoende bewijsmateriaal dat het geschonken geld is besteed aan het beoogde doel. Op de website wordt melding gemaakt van het afronden van het project. Tevens worden de fondsgevers op de website bedankt.

2.3.      Het opstellen van een PR plan

De Stichting is nog onbekend en zal bekend moeten worden gemaakt bij een breed publiek van zowel potentiële schenkers als potentiële aanvragers. Om een zo breed mogelijk publiek te kunnen bereiken heeft de Stichting een website gerealiseerd. Tevens worden er folders ontwikkeld die verspreid zullen worden. Daarnaast zal er aandacht worden gevraagd in de media.

Tenslotte zal er een gadget worden ontwikkeld en verkocht. De gehele opbrengst van de gadget zal ten gunste van de projecten van de Stichting komen.

3.         Werkzaamheden

De werkzaamheden van stichting BOWI zijn

-    Het werven van fondsen
-    Het beheer van deze fondsen
-    Het beoordelen van aanvragen
-    Toekennen van financiële bijdragen
-    Toezien op de juiste besteding van deze bijdragen
-    Verzorgen van publiciteit voor de activiteiten van de Stichting
-    Voeren van administratie en secretariaat

3.1       Werving van fondsen

De werving van fondsen vindt op een kleinschalige, directe maar effectieve manier plaats. Hierbij kan gedacht worden aan contacten met persoonlijke en zakelijke relaties, de website, het mailen van nieuwsberichten en informeren van de media.

Naast het werven van fondsgevers richt de Stichting zich ook op het werven van vaste donateurs. Het idee is dat deze donateurs op vaste tijdstippen hun financiële bijdrage leveren. Daarnaast hoopt de Stichting donaties van particulieren te ontvangen, die de doelstelling van de Stichting een warm hart toedragen.

3.2       Beheer van fondsen

Het kapitaal van de Stichting is bescheiden. De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24465408. De bankrekening van de Stichting is ondergebracht bij de Rabobank, rekening 15.03.89.299.

De vaste kosten voor de Stichting worden zo laag mogelijk gehouden. Dit is mogelijk omdat notariskosten en publiciteitsmateriaal (website en flyers) gesponsord zijn. De vaste kosten worden voor toekomstige jaren geraamd op 1.000 Euro en zullen betrekking hebben op uitgaven zoals bankadministratie, kamer van koophandel, eventuele reiskosten en kantoorbenodigdheden.

3.3       Besteding van fondsen

Fondsen worden toegekend op basis van goedgekeurde projectaanvragen. Goedgekeurde projectaanvragen voldoen aan de door de Stichting gestelde eisen. Deze eisen zijn:

-    Het project dient ten goede te komen aan meervoudig gehandicapten;
-    Het project mag geen commerciële doeleinden beogen.

4.  Rechtsvorm, inschrijving, fiscaal nummer en contactgegevens

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer  24465408 als Stichting BOWI (Blijf Optimistisch Wees Initiatiefrijk), gevestigd te (3176 XA) Poortugaal, Doenbeijenszlaan 3.

RSIN
820957562

Voorzitter
de heer G. Boele
Secretaris/penningmeester
de heer J.C. Boele
Algemeen bestuurslid
mevrouw T.J. Boele-Treurniet


Stichting BOWI

Doenbeijenszlaan 3
3176 XA Poortugaal
IBAN NL40 RABO 0150 3892 99
(BIC RABONL2U)
t.n.v. Stichting BOWI te Poortugaal
KVK 24465408
RSIN 820957562
info@stichtingbowi.nl