Zorg

Onze ouders

De ouders van mijn nieuwe vrienden delen de visie en beleid van het wooninitiatief en onderschrijven dit ook. We realiseren ons dat het ontwikkelen van een wooninitiatief veel tijd kost evenals het runnen van een woning voor mij en mijn vrienden. Mijn ouders en die van mijn vrienden moeten leren ons los te laten, maar dat betekent niet dat de zorg en onze aandacht hiermee ophoudt. We verwachten van alle ouders een actieve en positieve houding bij de verschillende taken die moeten worden gedaan bij het oprichten en runnen van een woning. We willen graag gebruik maken van de talenten van eenieder naar gelang de omstandigheden dit toelaten. Ouders zijn actief betrokken bij activiteiten, uitjes en bijv. koken. Er wordt verwacht dat ouders (naar gelang de mogelijkheden) actieve inzet tonen. Met name in de opstartfase wordt er van ouders verwacht dat ze actief meedenken/doen. 

Zorg en Begeleiding

De zorg en begeleiding is afgestemd op de ontwikkeling en de mogelijkheden van het individu. Bij de begeleiding ligt de nadruk op wat de bewoners kennen en kunnen en nog kunnen leren. Naast het individuele belang staat ook het groepsbelang centraal. Het beste is dat de groep gemêleerd van samenstelling op zowel verstandelijk niveau als verschil in lichamelijke aandoeningen is. Het doel daarmee is de interactie en dynamiek tussen mij en mijn vrienden te vergroten. Uitgangspunt is een veilige en stabiele groep. Geen enkele vriend mag tekortkomen in de persoonlijke zorg- en begeleidingsvraag. Vanuit deze gedachte wordt ook de dagbesteding op het individu afgestemd. Indien passend kan dit ook binnen het woon-zorgcomplex worden aangeboden. 

Zorg

In het woon-zorgcomplex is altijd iemand van het zorgteam aanwezig. In de nacht zal er afhankelijk van de zorgvraag van de bewoners een slapende of wakkere nachtdienst aanwezig zijn. Er kan indien nodig gebruik worden gemaakt van audio-(visuele) apparatuur in de nacht. Het zorgteam heeft een sleutel van het woon-zorgcomplex en van de individuele slaapkamers (mechanisch of elektronisch slot) indien noodzakelijk qua vrienden. Zij mogen deze in geval van nood gebruiken. In het zorgplan worden afspraken gemaakt over het betreden van de individuele ruimtes en de privacy wensen van mij en mijn vrienden.

Het zorgplan wordt in samenspraak tussen ouders en het zorgteam opgesteld, daarbij staat ik en elk van mijn vrienden centraal. Het zorgteam moet zich net als ik en mijn vrienden thuis voelen in de woning, zij vervullen een pedagogische rol die gericht is op de persoonlijke ontwikkeling en de mogelijkheden van mij en mijn vrienden. Eveneens zijn zij gericht op het functioneren van de groep in zijn geheel.

Rust, reinheid en regelmaat zijn de basiselementen voor het zorgteam. Het zorgteam zal bestaan uit vaste medewerkers die de bewoners leren kennen en vice versa. Het zorgteam overlegt waar nodig met ouders, 

 

in de beginfase zal dit wellicht frequenter zijn dan in een verder stadium. De een keuze van een zorgaanbieder moet de visie aansluiten bij de visie van de stichting, ook als de uitvoering daarvan mogelijk duurder is dan bij een andere zorgaanbieder. Ik en mijn vrienden houden indien mogelijk onze eigen huisarts, tandarts, fysiotherapeut etc. In principe zijn ouders en/of vertegenwoordigers verantwoordelijk om mee te gaan naar artsen en specialisten bezoeken. Dit geldt zeker voor de eerste jaren. Uitzonderingen zoals calamiteiten daargelaten. Van de mensen binnen het zorgteam moet beschikken over de juiste kennis en affiniteit hebben met mij en mijn vrienden en daar waar nodig dat iemand de juiste scholing heeft, onder andere m.b.t. verpleegtechnische handelingen. 

 Bij lichamelijke verzorging van ons is de beroepscode van verplegend en verzorgend personeel van toepassing. Het zou wenselijk zijn om een vertrouwenspersoon buiten het zorgteam aan te stellen.

Begeleiding

Afhankelijk van waar de huishoudelijke ondersteuning wordt ingekocht zal worden afgestemd welke taken binnen het zorgteam op hen van toepassing zijn.  Activiteiten en uitjes zullen worden aangeboden aan mij en mijn vrienden. Per persoon wordt bekeken wat haalbaar is, in het zorgplan is terug te vinden waar een iemand wel of niet aan kan deelnemen. Daarbij willen we gebruik maken van een ring van vrijwilligers. Deze hoeven niet in dienst te zijn van een erkende zorgaanbieder. Ze dienen wel een VOG te overleggen. Dit kunnen ouders, familie, kennissen, buurtbewoners, etc. zijn. Binnen het woon-zorgcomplex wordt zelf gekookt. Ik en mijn vrienden helpen mee binnen onze mogelijkheden. Het menu wordt door het zorgteam, in overleg met mij en mijn vrienden, beslist. Visite mag mee-eten, mits dit ruim van tevoren wordt aangegeven (24 uur). Er wordt wel een eigen bijdrage verwacht. Het dienstdoende personeel eet en helpt mee aan tafel.

Regie en Verantwoordelijkheden

Het zorgteam is verantwoordelijk voor de financiën van de gezamenlijke huishoudgelden. Op verzoek dient er wel inzage gegeven te worden waar het geld aan uitgegeven wordt. De controlefunctie ligt bij het bestuur en de ouder(commissie). Het zorgteam gaat ook over de huis- en gedragsregels in de gemeenschappelijke ruimtes. Deze regels zijn vooraf doorgesproken met elkaar (ouders-zorgteam-bewoners) en staan in het persoonlijk plan van mij of van mijn vrienden.

Regie is een samenwerking tussen ouders, bestuur en zorgaanbieder. Iedere ouder steekt er de tijd in die iemand naar zijn/haar mogelijkheden heeft, in alle redelijkheid en billijkheid. Belangrijke besluiten worden voorgelegd aan het bestuur. In het bestuur hebben een aantal ouders zitting. Ook zullen een aantal onafhankelijk leden worden geworven.

De ouders willen in de verschillende fases op de hoogte gehouden worden en zoveel mogelijk invloed hebben. De invloed ligt bij

verschillende commissies die vanuit het bestuur worden gerund. Ouders hebben geen vaste taak in de regelmatig terugkerende wekelijkse huishoudelijke karweitjes, maar leveren wel een bijdrage aan de grotere (1,2,3 of 4 jaarlijkse) klusjes in huis en tuin.

De stichting heeft de regie over het inrichten van de gezamenlijke ruimtes. Zij vragen hierbij de zorgaanbieder om op praktisch gebied mee te denken vanuit zorgervaring en bepaalde eisen die gesteld worden.

Gezamenlijk wordt bepaald hoe, wat en wanneer zaken vervangen gaan worden in de gezamenlijke ruimtes. Het bestuur heeft de doorslaggevende stem. De kosten van vervanging en reparatie van de spullen is afhankelijk van de financiering. Bijvoorbeeld bij hulpmiddelen voor zorg is dit individueel gebonden. Als het inrichting materiaal betreft, is de stichting verantwoordelijk voor vervanging/reparatie. 

 

Heeft u een vraag over onze zorgwijze?

Vul dan ons contactformulier in.